Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest :

STYL PRZEMYSŁAW JANIK
SŁOWIAŃSKA 57/3
66-400 GORZÓW WIELKOPOLSKI
NIP 599 290 12 45

II. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator wyznaczył  Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/ Pan skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez

e-mail: info@skyboard24.com w tytule "RODO" ;lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– wykonania usługi świadczenia dostawy produktu  , zgodnie z zawartą umową  (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b w związku z art. 9 ust. 2 lit. a i h RODO

– prowadzenia i przechowywania dokumentacji o dokonanym zamówieniu

– wykonania obowiązków w zakresie prawa podatkowego i rachunkowości (podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami prawa podatkowego).

IV. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane  podmiotom , przy pomocy których realizowane są cele przetwarzania, w szczególności takim jak przewoźnik i doradztwa podatkowego.

V. Prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz  prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

VII. Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Panią/ Pana danych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

VIII. Informacja o prawie wniesienia skargi

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;